PRACOWNIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOOKNO" ul. Słoneczna 48 52-334 Wrocław kom.: 504 191 899
Ochrona środowiska - baner

aktualnosci BHP - logo

Ochrona środowiska, opłaty środowiskowe


EKOBHP to firma, która z dziedziny obsługi ochrony środowiska oferuje usługi w zakresie m.in. założenie i prowadzenie aktualizowanej ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przygotowania zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, a także sposobów gospodarowania nimi. Naliczamy również opłaty środowiskowe za pobór wód, czy też składowanie odpadów. Wieloletnia działalność naszej firmy oraz doświadczenie sprawiły, że obsługa BHP dla firm jest usługą, z której korzysta coraz większa liczba przedsiębiorstw i coraz więcej z nich znajduje się w gronie naszych Klientów. Zapraszamy do współpracy firmy działające na terenie Wrocławia.

Z dziedziny ochrony środowiska wykonujemy następujące usługi:

 • założenie i prowadzenie aktualizowanej ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • naliczamy opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • naliczamy opłaty środowiskowe za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • naliczamy opłaty środowiskowe za pobór wód
 • naliczamy opłaty środowiskowe za składowanie odpadów
 • założenie i prowadzenia ewidencji odpadów
 • przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania
 • założenie ewidencji w zakresie gospodarowania opakowaniami
 • opracowanie rocznego sprawozdania o masie lub ilości opakowań lub produktów, masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
 • przygotowanie informacji o wysokości należnej opłaty produktowej
 • przygotowanie rocznego sprawozdania o gospodarce opakowaniami
 • przygotowanie rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań
 • przygotowanie wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia

zintegrowanego działania prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego obejmują następujące etapy:

 • Raport oddziaływania na środowisko z przeglądu środowiskowego poprzedzającego opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Przegląd ekologiczny dotyczy:
  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
  • emitowania hałasu do środowiska
  • wytwarzania i sposobu postępowania z odpadami
  • emitowania pól elektromagnetycznych
  • poboru wody
  • wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz do kanalizacji
 • Identyfikacja wymagań BAT i ich zdefiniowanie w odniesieniu do rozpatrywanej instalacji z uwzględnieniem przepisów prawnych.
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, składającego się z części formalnej, informacyjno-opisowej i operacyjnej.
 • Ustalenie i wniesienie opłaty rejestracyjnej.

sektorowego:

 • na emisję gazów i pyłów do powietrza, oraz energii do środowiska
 • na emisję hałasu do środowiska
 • wodnoprawnego
 • na wytwarzanie, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów i informację na temat wytwarzanych odpadów oraz program zatwierdzający gospodarkę odpadami
 • zgłoszenia eksploatacji instalacji
 • uwarunkowania środowiskowe.