PRACOWNIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOOKNO" ul. Słoneczna 48 52-334 Wrocław kom.: 504 191 899
Ochrona środowiska - baner

aktualnosci BHP - logo

Ochrona środowiska


Ochrona środowiska to temat bardzo szeroki i z pewnością wart poznania. W ciągu ostatnich lat temat ten zyskuje coraz większy rozgłos. Świadomość społeczeństwa rośnie, dzięki temu wiemy, jak wygląda obecny stan i co możemy robić w kierunku poprawienia sytuacji. Ochrona środowiska to nie tylko dbanie o tereny zielone, wstrzymywanie się od wyrzucania śmieci w niedozwolonych miejscach. Temat jest też błędnie kojarzony z codziennymi czynnościami, takimi jak recykling czy też spożywanie artykułów spożywczych z etykietką bio lub eko. Oczywiście są to elementy istotne, które są pomocne i które warto kultywować i rozprzestrzeniać.

Temat ochrony środowiska bezpośrednio dotyczy przedsiębiorstw, które przyczyniają się do emisji szkodliwych substancji. Na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego jest wiele firm, które powinny skorzystać z profesjonalnych szkoleń w zakresie ochrony środowiska.

Szkolenia z ochrony środowiska są kierowane do przedsiębiorców, którzy szanują planetę. Kompleksowo i profesjonalnie przygotowany program ma na celu uświadomienie pracownikom, jakie są prawa i przepisy, które chronią naturę. Poprzez szkolenie z ochrony środowiska przedsiębiorcy mają możliwość poznania jak należy prowadzić firmę, tak by środowisko naturalne nie cierpiało. Każda firma powinna wdrożyć działania, które z czasem staną się bezwarunkowym odruchem powielanym również w życiu prywatnym. Ochrona środowiska na terenie Wrocławia z pewnością wzrośnie po skorzystania z oferty firm zajmujących się szkoleniem w tym zakresie.

Ochrona środowiska i raport oddziaływania na środowisko

Ochrona środowiska we Wrocławiu

Nasza firma zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi w zakresie ochrony środowiska na terenie Wrocławia. Oferujemy szeroki zakres usług, których celem jest wdrożenie działań zapobiegających niszczeniu środowiska. Wdrażamy założenia i prowadzimy aktualizacje ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przygotowujemy zbiorcze zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, a także sposobów gospodarowania nimi. Nasz zespół nalicza opłaty środowiskowe za pobór wód oraz składowanie odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń BHP oraz szkoleń ochrony środowiska. Współpracujemy z przedsiębiorstwami prywatnymi, instytucjami państwowymi itp.

Szkolenia z ochrony środowiska we Wrocławiu

Stała współpraca z naszą firmą sprawia, że przedsiębiorcy zyskują kompleksową obsługę ochrony środowiska na terenie Wrocławia w atrakcyjnej cenie. Z dziedziny ochrony środowiska wykonujemy usługi, które mają na celu wdrożyć wszystkie elementy prowadzące do pełnej i świadomej ochrony środowiska. Pomagamy w złożeniu i prowadzeniu aktualizowanej ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zajmujemy się naliczaniem opłaty środowiskowej za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz ścieków do wód lub do ziemi. Ponadto naliczamy opłaty środowiskowe za pobór wód i za składowanie odpadów.

Obsługa ochrony środowiska

Nasz zespół zajmuje się przygotowywaniem zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania. W celu usprawnienia działania przedsiębiorstwa wykonujemy roczne sprawozdanie o masie lub ilości opakowań lub produktów, masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Dzięki tym działaniom firma przyczynia się do ochrony środowiska na terenie Wrocławia.

Obsługa ochrony środowiska

Zespół EKOBHP ma doświadczenie w składaniu ewidencji w zakresie gospodarowania opakowaniami, przygotowania informacji o wysokości należnej opłaty produktowej, rocznego sprawozdania o gospodarce opakowaniami, a także o masie wywiezionych za granicę opakowań. Zajmujemy się przygotowaniem wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Sporządzamy również wnioski o wydanie pozwolenia. Kompleksowo zajmujemy się działaniami prowadzącymi do uzyskania różnorodnych pozwoleń w zakresie obsługi ochrony środowiska we Wrocławiu. Przegląd ekologiczny, który wykonujemy w zakresie prowadzenia naszej działalności dotyczy: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, emitowania hałasu do środowiska, wytwarzania i sposobu postępowania z odpadami, emitowania pól elektromagnetycznych, poboru wody, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz do kanalizacji etc.

Ochrona środowiska - kompleksowe rozwiązanie dla firm we Wrocławiu

Nasza firma gwarantuje wysokiej jakości usługi z zakresu ochrony środowiska w firmach na terenie Wrocławia i okolic. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie. Wykwalifikowany personel posiada szereg umiejętności z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska. EKOBHP to najlepsze rozwiązanie dla firmy, która chciałaby wdrożyć postanowienia przyczyniające się do lepszego funkcjonowania firmy.

Ochrona środowiska

Z dziedziny ochrony środowiska wykonujemy następujące usługi:

 • założenie i prowadzenie aktualizowanej ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • naliczamy opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • naliczamy opłaty środowiskowe za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • naliczamy opłaty środowiskowe za pobór wód
 • naliczamy opłaty środowiskowe za składowanie odpadów
 • założenie i prowadzenia ewidencji odpadów
 • przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania
 • założenie ewidencji w zakresie gospodarowania opakowaniami
 • opracowanie rocznego sprawozdania o masie lub ilości opakowań lub produktów, masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
 • przygotowanie informacji o wysokości należnej opłaty produktowej
 • przygotowanie rocznego sprawozdania o gospodarce opakowaniami
 • przygotowanie rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań
 • przygotowanie wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia
 • raport oddziaływania na środowisko

zintegrowanego działania prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego obejmują następujące etapy:

 • Raport oddziaływania na środowisko z przeglądu środowiskowego poprzedzającego opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Przegląd ekologiczny dotyczy:
  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
  • emitowania hałasu do środowiska
  • wytwarzania i sposobu postępowania z odpadami
  • emitowania pól elektromagnetycznych
  • poboru wody
  • wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz do kanalizacji
 • Identyfikacja wymagań BAT i ich zdefiniowanie w odniesieniu do rozpatrywanej instalacji z uwzględnieniem przepisów prawnych.
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, składającego się z części formalnej, informacyjno-opisowej i operacyjnej.
 • Ustalenie i wniesienie opłaty rejestracyjnej.

sektorowego:

 • na emisję gazów i pyłów do powietrza, oraz energii do środowiska
 • na emisję hałasu do środowiska
 • wodnoprawnego
 • na wytwarzanie, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów i informację na temat wytwarzanych odpadów oraz program zatwierdzający gospodarkę odpadami
 • zgłoszenia eksploatacji instalacji
 • uwarunkowania środowiskowe.

Blog

PRACOWNIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOOKNO"
ul. Słoneczna 48, 52-334 Wrocław
Tel: 504 19 18 99